Prijzen

Contributie

Als je lid wordt van V.Z.O.S. ben je de ver­enigings­con­tri­butie ver­schul­digd. Onze ver­eniging is aan­ge­sloten bij de Neder­landse Hand­boog Bond (NHB). Dit heeft tot ge­volg dat je ook een NHB-bijdrage moet be­talen. Voor de be­ta­ling van de con­tri­butie (in­clu­sief de Bonds­bij­drage) krijg je 1 fac­tuur toe­ge­zon­den. Dit voor­af­gaand aan het nieuwe ver­enig­ings­jaar. Bij VZOS be­staat de mo­ge­lijk­heid om lid te wor­den ter­wijl je ook al lid bent van een andere hand­boog­schiet­ver­enig­ing. In dit geval dient die andere ver­enig­ing de bonds­bij­drage te vol­doen en ver­valt in onze fac­tuur de Bonds­bij­drage. De Bonds­bij­drage kan jaar­lijks worden her­zien door de NHB. Even­tuele aan­pas­singen van de ver­enigings­contri­butie worden tij­dens een alge­mene leden­ver­ga­der­ing vast­ge­steld.

Jaar 2022 Con­tri­bu­tie Bonds­bij­dra­ge To­taal
18 jaar en ouder (senior) € 149,20 € 59,00 € 208,20
t/m 17 jaar (junior) € 138,10 € 29,00 € 167,10
Buitenlid (senior) € 149,20 N.V.T. € 149,20
Bui­ten­lid (ju­ni­or) € 138,10 N.V.T. € 138,10

V.Z.O.S. organ­iseert voor de leden ook de tradi­tionele wed­strijden, zoals het Koning­schieten (club­kampioen­schap), kerst­wed­strijd, paas­wed­strijd etc. Deze zijn over het alge­meen vrij van inschrijf­geld.