Contributie, Regelement. Regels buitenbaan

Lidmaatschap, Contributie, Opzegging en Regels
Lidmaatschap
Als je lid wilt worden van V.Z.O.S., moet je eerst een cursus volgen.
In die cursus leer je de beginselen van het handboogschieten en hoe je veilig met een boog moet omgaan. Informatie over deze beginnerscursus vind je hier.
Deze cursus hoef je niet te volgen als je aantoonbare schietervaring hebt. Dit kan bijv. blijken uit het (voormalige) lidmaatschap van een andere handboogschietvereniging of op vertoon van je NHB-pasje.
Contributie en NHB-bijdrage
Als je lid wordt van V.Z.O.S. ben je de verenigingscontributie verschuldigd.
Onze vereniging is aangesloten bij de Nederlandse Handboog Bond (NHB). Dit heeft tot gevolg dat je ook een NHB-bijdrage moet betalen.
Voor de betaling van de contributie (inclusief de Bondsbijdrage) krijg je 1 factuur toegezonden. Dit voorafgaand aan het nieuwe verenigingsjaar.Bij VZOS bestaat de mogelijkheid om lid te worden terwijl je ook al lid bent van een andere handboogschietvereniging. In dit geval dient die andere vereniging de bondsbijdrage te voldoen en vervalt in onze factuur de Bondsbijdrage.
De Bondsbijdrage kan jaarlijks worden herzien door de NHB. Eventuele aanpassingen van de verenigingscontributie worden tijdens een algemene ledenvergadering vastgesteld.
Overzicht

Jaar 2018   contributie Bondsbijdrage Totaal
18 jaar en ouder senior 145,– 58,– 203,–
t/m 17 jaar junior 91,– 29,– 120,–
Buitenlid senior 145,–     145,–
Buitenlid junior 91,–     91,–

Van ieder lid wordt verwacht om op de schoonmaakavond te verschijnen waarvoor je bent ingedeeld. Bij verschijnen op de schoonmaakavond krijg je na afloop een consumptiekaart ter waarde van € 15,00.
Van ieder lid wordt tevens een bijdrage verwacht in de organisatie van de club (bijv. scheidsrechteren, bardiensten, begeleiden van clinic’s / lesgroepen, e.a.).

Opzeggen lidmaatschap
Het lidmaatschap wordt stilzwijgend verlengd voor een heel jaar. Dit loopt van 1 januari t/m 31 december.
Opzegging van het lidmaatschap moet schriftelijk (emailmag ook) en uiterlijk 4 weken vóór het begin van het nieuwe verenigingsjaar gedaan worden, bij de secretaris van de vereniging.
Let op:
Niet tijdig opzeggen betekent dus dat je voor het gehele jaar contributie en de NHB-bijdrage verschuldigd bent. Tussentijds opzeggen mag, maar dit leidt niet tot restitutie van de NHB-bijdrage en ook niet tot (gedeeltelijke) terugbetaling van de verenigingscontributie.

De Regels Buitenbaan:

Plaatsen van vlaggen en waarschuwingsbord.

 • Vlaggen liggen in een pvc koker achter de wand
 • 1 vlag in de vlaggenstokhouder bij het clubhuis.
 • 1 vlag in de vlaggenstokhouder bij het hek ter hoogte van de 50 meter lijn.
 • Het waarschuwingsbord dient tussen het clubhuis en het hek van de buitenbaan opgehangen te worden.
 • Het buitenhek op slot doen.

Na het schieten alles weer opruimen.

 • Vlaggen in de koker
 • Blazoenen van de bokken
 • Zeil over de achterwand.
 • Pijlpotjes aan de zijkant van de baan i.v.m. maaien.
 • Stoelen naar het terras
 • Hekken op slot

Buitenbaan:

 1. Tijdens de cluburen is de buitenbaan gesloten.
 2. Buiten cluburen is de buitenbaan toegankelijk voor sleutelhouders en alle schutters die hun limiet hebben gehaald (RC 240, LB 200 en CP 250). Degene die deze limiet niet hebben, mogen alleen onder begeleiding van een sleutelhouder oefenen.
 3. Sleutelhouder is diegene die van het bestuur de goedkeuring hebben gekregen om van de buitenbaan gebruik te maken en minimaal de leeftijd van 16 jaar hebben. Jeugdschutters die moeten trainen voor buitenwedstrijden mogen gebruik maken van de buitenbaan onder begeleiding van een sleutelhouder.
 4. Indien een niet-sleutelhouder wil trainen dient deze zelf met een sleutelhouder af te spreken, om gezamenlijk met de sleutelhouder de buitenbaan te betreden.
 5. De sleutelhouders mogen leden verbieden om van de buitenbaan gebruik te maken, indien zij dit als onverantwoordelijk beoordelen.
 6. Als er meerdere schutters zijn die tegelijkertijd op de buitenbaan willen oefenen op verschillende afstanden, dan dienen ze dit in onderling overleg met elkaar te regelen. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van de losse bokken.
 7. Het bestuur is gerechtigd de buitenbaan te sluiten indien zij dat nodig acht, bijvoorbeeld vanwege onderhoud aan de buitenbaan/gebouw of vanwege andere activiteiten in en om het clubgebouw (clinics e.d.).
 8. Een ieder die gebruik maakt van de buitenbaan dient de vlaggen op de daartoe bestemde plaatsen op te hangen.

De buitenbanen zijn oefenbanen en mogen maar door een beperkt aantal schutters betreden worden, dit i.v.m. de veiligheid en verordeningen

 

Link statuten =>
Link huishoudelijk reglement =>